/ Dashboard
Data
CZERWIEC
2019
Typ pojazdów
Osobowe
WOA
Marka
Wzrost / spadek liczby pojazdów rejestrowanych w regionie
Moduł prezentuje liczbę pojazdów zarejestrowanych w wybranym regionie kraju (WOA) oraz zmiany, jakie zostały zanotowane w porównaniu z wynikami uzyskanymi w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zastosowana kolorystyka odnosi się do porównania wyników marki w regionie z wynikami tej marki w kraju oraz wszystkich marek w regionie. Kolor tła może oznaczać, że sytuacja w regionie jest dobra (kolor zielony), wymaga uwagi (kolor żółty) lub szybkiego działania naprawczego (kolor czerwony). Podział na boxy pozwala na precyzyjne wskazanie, w jakim obszarze (w której grupieklientów) może istnieć problem. Szczegółowa analiza odnotowanych rezultatów oraz obserwowanych trendów jest możliwa w oparciu o materiał zawarty w aplikacji MOTOTRENDY (aplikacja dostępna odpłatnie w ramach oferty IBRM SAMAR), do których przekierowanie uzyskuje się klikając odpowiednie boxy. 
Udział w rynku / penetracja
Moduł prezentuje udział wybranej marki w rynku lokalnym, również z uwzględnieniem typu klienta Zastosowana kolorystyka odnosi się do penetracji rynku przez markę, która liczona jest jako stosunek udziału marki w rynku lokalnym do udziału marki w rynku krajowym. Kolor zielony oznacza, że wskaźnik penetracji uzyskał co najmniej wartość 100, czyli udział marki w regionie jest równy lub wyższy od udziału marki w rynku krajowym. Sam fakt uzyskania wskaźnika penetracji powyżej 100 nie musi jednak oznaczać, że sytuacja marki w regionie jest na tyle dobra, że nic nie trzeba robić. Wysoki wskaźnik może być np. efektem ograniczonej na rynku konkurencji. Z tego powodu konieczna jest analiza danych zawartych we wszystkich modułach DASHBOARD'u. Czerwony kolor tła oznacza, że udział marki w regionie jest niższy od udziału marki w rynku krajowym. Kolor pomarańczowy może pojawić się w boxie RYNEK OGÓŁEM. Oznacza, że w przypadku jednej z grup klientów wymagana jest szersza analiza i podjęcie ewentualnych działań naprawczych. Przejście do odpowiedniego modułu aplikacji MOTOTRENDY i analiza zawartych tam danych pozwoli na określenie obszarów wymagających interwencji. Kliknięcie na poszczególne boxy przekieruje do odpowiednich modułów aplikacji (aplikacja dostępna odpłatnie w ramach oferty IBRM SAMAR).
Realizacja potencjału
Zawartość modułu odnosi się do tzw. potencjału regionu, czyli możliwości sprzedaży i rejestracji pojazdów w tym regionie. Potencjał określany jest na podstawie prognozy dla całego rynku polskiego, dotychczasowej historii regionu odwzorowanej poprzez jego udział w rynku krajowym w okresie ostatnich trzech lat, a także obserwowanych bieżących trendów. Zastosowana metodologia liczenia potencjału rynku wykorzystywana jest przez producentów do określania celów sprzedażowych, tak więc potencjał jest dobrą bazą do oceny celu określonego przez producenta. Sam w sobie potencjał nie jest i nie może być celem sprzedaży, gdyż nie uwzględnia polityki cenowej i marketingowej producenta. Realizacja potencjału określona jest na podstawie porównania wyniku osiągniętego z wynikiem prognozowanym. Zastosowana kolorystyka tła modułu odzwierciedla porównanie realizacji potencjału marki w regionie, do realizacji potencjału określonego dla całej marki. Kolor zielony oznacza, że realizacja jest na poziomie zbliżonym lub wyższym od realizacji osiągniętej przez markę w kraju. Kolor pomarańczowy oznacza, że realizacja potencjału jest nieznacznie niższa niż w przypadku rynku krajowego, natomiast kolor czerwony oznacza, że poziom realizacji jest zdecydowanie niższy niż w przypadku marki w kraju. Kliknięcie na box pozwala na przejście do modułu Potencjał, będącego częścią aplikacji MOTOTRENDY (aplikacja dostępna odpłatnie w ramach oferty IBRM SAMAR). W module tym zaprezentowano potencjał określony dla poszczególnych grup klientów i jego stopień realizacji, dzięki czemu można określić obszary wymagające uwagi lub natychmiastowej interwencji.
Pozycja rynkowa marki
Moduł prezentuje aktualną pozycję marki w rankingu wszystkich pojazdów rejestrowanych w regionie, z uwzględnieniem poszczególnych grup klientów. Zastosowana kolorystyka odwzorowuje porównanie aktualnej pozycji marki w regionie do pozycji marki w kraju. Kolor zielony oznacza, że pozycja marki w regionie jest co najmniej taka sama lub wyższa niż w kraju, natomiast kolor czerwony oznacza, że marka nie uzyskała w regionie takiej samej pozycji jak w kraju. Kolor pomarańczowy może pojawić się w boxie RYNEK OGÓŁEM. Oznacza, że w przypadku jednej z grup klientów wymagana jest szersza analiza i ewentualne działanie naprawcze. Podstawą analizy będą dane zawarte w aplikacji MOTOTRENDY (aplikacja dostępna odpłatnie w ramach oferty IBRM SAMAR), do której przekierowanie uzyskuje się poprzez kliknięcie wybranego box'a, a także dane zawarte w raporcie REEKSPORT - ANALIZA ZJAWISKA, który dotyczy aut nowych zarejestrowanych w Polsce i w krótkim czasie wyrejestrowanych w celu wywozu za granicę.