/  / Wchodzą zmiany w procesie uzyskiwania prawa jazdy

Wchodzą zmiany w procesie uzyskiwania prawa jazdy

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej|

Z dniem 19 stycznia wchodzą w życie przepisy ustawy o kierujących pojazdami. Głównym celem wprowadzenia nowych rozwiązań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podniesienie kwalifikacji kierowców oraz położenie nacisku na poprawę jakości szkolenia kandydatów na kierowców, a także dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy.

Dyrektywa przewiduje wprowadzenie nowych kategorii prawa jazdy AM i A2, nowego jednolitego unijnego wzoru prawa jazdy oraz administracyjnego okresu ważności wydawanych praw jazdy.

Z dniem 19 stycznia bieżącego roku wejdą w życie: nowy system przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, nowe kategorie praw jazdy, nowy wzór dokumentu prawa jazdy oraz elektroniczny obieg dokumentów w procesie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Od 19 stycznia kandydaci na kierowców będą przystępować do egzaminu na prawo jazdy wyłącznie na nowych zasadach.

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy
Po wejściu w życie przepisów ustawy o kierujących pojazdami największe zmiany będą dotyczyły części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy. Na egzaminie trzeba będzie wskazać prawidłową odpowiedź na pytania wyświetlane losowo w czasie rzeczywistym przez systemem komputerowy. Nie będzie możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielono odpowiedzi.

Pytania będą odzwierciedlać sytuacje, z jakimi kierowcy mogą się spotkać w codziennym ruchu drogowym.

Egzamin teoretyczny będzie trwał 25 minut.
 
Nowa baza pytań egzaminacyjnych nie będzie też publikowana. Pytań będzie więcej niż dotychczas. Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmie 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Każde pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź.

Nowością jest wprowadzenie różnej „wartości” pytań w zależności od znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:
3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

W części podstawowej będzie 10 pytań za 3 punkty, 6 pytań za 2 punkty i 4 pytania za 1 punkt. W części specjalistycznej (na poszczególne kategorie): 6 pytań za 3 punkty, 4 pytania za 2 punkty, 2 pytania za 1 punkt.

Suma możliwych do uzyskania punktów wynosi 74. Aby zdać egzamin teoretyczny, trzeba będzie zdobyć co najmniej 68 punktów.
 
Nowy wzór prawa jazdy
19 stycznia zostanie wprowadzony nowy wzór dokumentu prawa jazdy. Będzie to ujednolicony wzór obowiązujący we wszystkich państwach Unii Europejskiej, wprowadzony unijną dyrektywą w sprawie praw jazdy i będzie zawierał wpisy również dla nowych kategorii prawa jazdy (AM oraz A2).

Pierwsze dokumenty nowego typu będą wydawane od 19 stycznia bieżącego roku. Będzie obowiązywała generalna zasada, że dokument prawa jazdy będzie ważny przez 15 lat. Jedynie prawa jazdy kategorii „zawodowych” C i D będą wydawane tak jak obecnie na okres do 5 lat.

Po upływie okresu, na jaki dokument został wydany, konieczna będzie jego wymiana (uprawnienia do kierowania pojazdami nie wygasają). Przy wymianie nie będzie trzeba ponownie zdawać egzaminu ani przechodzić dodatkowych badań lekarskich, chyba że prawo jazdy zostało wydane na czas określony ze względu na ograniczenia zdrowotne. Wtedy, tak jak obecnie, trzeba będzie przejść obowiązkowe badania lekarskie.

Do przedłużenia ważności dokumentu prawa jazdy będą potrzebne jedynie: aktualna fotografia, opłata za wydanie prawa jazdy i wniosek do starosty.

Prawa jazdy wydane przed 19 stycznia bieżącego roku będą wymieniane sukcesywnie na nowe dopiero w latach 2028-2033.

Szczegóły tego procesu zgodnie z zapisami ustawy o kierujących pojazdami z odpowiednim wyprzedzeniem zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy.

19 stycznia pojawią się nowe kategorie praw jazdy:
- A2 uprawniająca do prowadzenia motocykli o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy 0,2 kW/kg. Minimalny wiek do uzyskania to 18 lat.
- AM zastąpi kartę motorowerową, która będzie uprawniać do kierowania motorowerami i lekkimi quadami. Minimalny wiek to 14 lat Ponadto, trzeba będzie ukończyć kurs w ośrodku szkolenia kierowców i zdać egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Karta motorowerowa wydana przed 19 stycznia tego roku zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18-go roku życia. Kartę można wymienić na własny koszt na prawo jazdy kategorii AM po ukończeniu 14 lat.

Każdy, kto ukończy 18 lat przed 19 stycznia tego roku zachowa uprawnienia do kierowania motorowerami, nie będzie wymagane posiadanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Zostanie wprowadzony stopniowy dostęp do prowadzenia ciężkich motocykli (kategoria A). Uzyskanie prawa jazdy kat. A będzie uzależnione od posiadania doświadczenia w prowadzeniu motocykli lekkich (kat. A2).

Wymagany minimalny wiek do uzyskania kategorii A:
- 24 lata dla osób, które nie posiadały przez co najmniej dwa lata prawa jazdy kategorii A2,
- 20 lat dla osób, które od co najmniej dwóch lat posiadają prawo jazdy kategorii A2.

Dalsze informacje dotyczące planowanych zmian znaleźć można TUTAJ.
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane