/  / Jak dealerzy szukają pracowników

Jak dealerzy szukają pracowników

MOTOKARIERA|
null
nullnullnull

Rekrutacje wewnętrzne, rekomendacje, a może ogłoszenia w gazetach? W jaki sposób dealerzy samochodowi poszukują pracowników i czy w najbliższym czasie planują zatrudniać nowych pracowników? Zapraszamy do lektury kolejnej części wyników naszego badania.

Z towarzyszącemu badaniu „Zarządzanie kapitałem ludzki w dealerstwie” raportu wynika, że większość dealerów poszukuje kandydatów poprzez dwa źródła, które obdarzają największym zaufaniem – blisko 90% wskazań w ankietach. Są to rekomendacje pracowników (z czego ponad 70% ankietowanych uznało tę metodę za skuteczną) oraz tradycyjne ogłoszenia na stronach/portalach internetowych dotyczących pracy, których skuteczność doceniło blisko 70% badanych. Niewielu mniej, bo ponad 80% respondentów stosuje też rekrutacje wewnętrzną polegająca na przesunięciach pracowników lub awansach wewnętrznych - z czego 2/3 uznało tę metodę za skuteczną.

Ogłoszenia prasowe i publikacja ogłoszeń na własnych stronach to metoda stosowana przez ponad 70% dealerów, jednak, co ciekawe, w przypadku ogłoszeń na swojej stronie za skuteczne uznało je jedynie 35% badanych.  Wśród respondentów korzystających z ogłoszeń prasowych ponad 50% ocenia, że jest to skuteczna metoda, z czego 60% wskazało publikacje w poniedziałkowej Gazecie Wyborczej (jej skuteczność doceniło 90% korzystających z niej badanych), zaś pozostali - lokalne gazety( tutaj tylko połowa respondentów uznała to źródło za skuteczne). Najrzadziej badani pracodawcy korzystają z urzędów pracy czy targów pracy - zaledwie 17%, z czego jedynie 5% uznało tę metodę za skuteczną.

W kolejnym pytaniu respondenci poproszeni zostali o ocenę ogłoszeń w Internecie, rekomendacji pracowników oraz rekrutacji wewnętrznej, pod względem czynników wpływających na ich skuteczność. Wyniki prezentujemy na wykresie.

Jak widać, zdaniem dealerów- uczestników badania, największą zaletą rekrutacji poprzez ogłoszenia w Internecie jest czas (ponad 60% badanych uważa, że to najszybsza metoda) oraz dostęp do potencjalnie dużej puli kandydatów - blisko 20%. W przypadku tej metody dealerzy mniej zwracali uwagę na cenę ogłoszeń, niżej oceniali skuteczność oraz mieli wątpliwości czy, pomimo dużego dostępu do kandydatów, jakość aplikacji (źródło dobrych kandydatów) będzie adekwatne do ich potrzeb.

Rekomendacje pracowników firmy zostały ocenione przez naszych badanych na tym samym poziomie (40%) jako najszybsza i tania lub praktycznie bezkosztowa metoda. Ocena jej skuteczności pozwoliła uszeregować ją na trzecim miejscu w tej kategorii.

Trzecią analizowaną metodą była rekrutacja wewnętrzna. Jak widać na wykresie, ponad 30 % badanych doceniło tę metodę za brak lub relatywnie niewysoki koszt. Na drugim miejscu, z wynikiem ponad 20% wskazań znalazła się skuteczność, zaś na trzecim, z blisko 20% wskazaniem - źródło dobrych kandydatów. Nisko, bo zaledwie na nieco powyżej 10%  oceniono przy tej metodzie szybkość oraz dostęp za jej pośrednictwem do dużego źródła potencjalnie dobrych kandydatów.

Osobnym tematem poruszanym w raporcie był sposób prowadzenia przez pracodawcę rozmowy rekrutacyjnej. Badanych pytano czy preferują styl sformalizowany i ustrukturyzowany czy swobodny. 80% respondentów przyznało, że przede wszystkim korzysta z wywiadu swobodnego, z czego połowa badanych przyznaje, że taka metoda rzadko pomaga im w wyborze odpowiedniego kandydata, zaś druga połowa ankietowanych uznała, że wręcz przeciwnie, metoda ta często pomaga im w wyborze pracownika, zaś 10% twierdzi, ze dzieje się tak właściwie zawsze. Przy pytaniu o wywiad ustrukturalizowany 40% badanych odpowiedziało, że często wykorzystuje tę technikę, 20% - rzadko, a 30% w ogóle z niej nie korzysta.

W badaniu pytano ankietowanych również o inne narzędzia, które wykorzystują w trakcie prowadzonych przez siebie rekrutacji.
Poniżej kilka faktów które uznać można za ciekawe lub istotne.
W przypadku testów psychologicznych nasi badani podzielili się na trzy równe grupy  - zwolenników (ponad 33%), którzy  regularnie korzystają z tej metody, tych, którzy korzystają z niej rzadko, oraz tych, którzy nie używają jej w ogóle w trakcie prowadzenia procesu rekrutacji. Przy pytaniu o satysfakcję ze stosowania tej metody badani ponownie podzielili się na grupy –blisko 50% respondentów uznało, że metoda ta w ogóle im nie pomaga w trakcie selekcji kandydatów (blisko 30%) lub rzadko się sprawdza (ponad 20%). Z kolei 40% ankietowanych odpowiedziało, że testy często się sprawdzają i są zadowoleni z rezultatów, a nieco ponad 10% zawsze jest zadowolonych ze stosowania testów psychologicznych w procesie rekrutacji.

60% ankietowanych dealerów regularnie lub często wykorzystuje audyty (testy) językowe w trakcie procesu rekrutacji. Przy pytaniu o satysfakcję  ponad 70 % pracodawców wskazywało na liczne zalety tej metody. 60% badanych uznało, że wyniki audytów często pomagają im w selekcji, a ponad 10 % uznało, że dzieje się tak zawsze.

45% dealerów regularnie lub często stosuje zadania praktyczne w trakcie procesu rekrutacji. Z kolei ponad 50% robi to rzadko lub w ogóle nie korzysta z tej metody oceny kandydatów. Przy ocenie satysfakcji niespełna 50% badanych uznało, że zadania praktyczne często lub nawet zawsze wspomagają ich w ocenie kandydatów, a ponad 50% wypowiedziało się przeciwnie, uznając, że metoda ta rzadko lub wcale nie bywa pomocna w ocenie kandydatów do pracy.

Aż 55% ankietowanych regularnie korzysta z testów pracy (zaproszenie kandydata na krótki okres próbny), a kolejne 10% robi to często. Pozostała 1/3 badanych uznała, że wykorzystuje tę metodę sporadycznie. Za skuteczną uznaje ją 2/3 badanych, z czego ponad 20% ocenia, że metoda ta zawsze pomaga im w selekcji, a ponad 40%, że dzieje się tak często. Wynika z tego, że pracodawcy cenią sobie możliwość sprawdzenia kandydata w realnej sytuacji zawodowej i w ten sposób łatwiej jest im ocenić jego kompetencje i dopasowanie do organizacji czy zespołu.

Assessment Center jako metoda selekcji kandydatów jest wykorzystywana regularnie lub często przez ponad 40% badanych. Jednocześnie ponad 40 % badanych w ogóle nie korzysta z tej metody, a ponad 10 % korzysta z niej sporadycznie.
55% respondentów regularnie lub często korzysta ze sprawdzenia referencji kandydatów. Pozostałe 45% ankietowanych rzadko używa tej metody. Niemniej żaden z uczestników badania nie zakreślił odpowiedzi „w ogóle nie korzystamy z tej metody”. Ponad połowa dealerów jest zadowolona z tej formy sprawdzenia kandydatów do pracy – 1/3 z badanych uważa, że często pomaga im ona w procesie selekcji, a 1/4, że zawsze. Metoda ta w ogóle nie pomaga co piątemu pracodawcy, a ponad 15% twierdzi, że rzadko jest im pomocna.

Ponad 70% dealerów ma już za sobą doświadczenia w korzystaniu z pomocy wyspecjalizowanych firm zewnętrznych przy prowadzeniu procesu rekrutacji. Spośród naszych ankietowanych 70% przyznaje, że korzysta z pomocy takich firm od czasu do czasu, natomiast 30% badanych po pierwszych kontaktach lub współpracy zdecydowała, że woli prowadzić rekrutacje samodzielnie. Spośród dealerów, którzy nie korzystali jeszcze z usług firm zewnętrznych, aż 70% stwierdza, że jest gotowa rozważyć współpracę w przyszłości.

Dealerzy, którzy odpowiedzieli, że korzystają z usług firm zewnętrznych poproszeni zostali o odpowiedzi na jeszcze kilka pytań. Pierwszym z nich było to o główny cel wyboru takiego sposobu rekrutacji. Ponad 70% ankietowanych uznała, że korzysta od czasu do czasu z usług firmy w celu głębszej penetracji rynku (m.in. dotarcie do grupy osób pasywnych na rynku pracy) – ponad 70% wskazań. W dalszej kolejności respondenci wskazują na chęć skorzystania z profesjonalnych narzędzi selekcji (m.in. testy psychologiczne, audyty językowe) – ponad 50% wskazań, przy rekrutacji na stanowiska specjalistyczne (ponad 50% odpowiedzi pozytywnych), oraz możliwość oszczędzenia czasu (ponad 40%). Zapytaliśmy również o stanowiska, na które przede wszystkim firmy zewnętrzne poszukują pracowników. Wyniki prezentuje wykres.
 
Jak widać z wykresu, najczęściej zlecane na zewnątrz rekrutacje to stanowiska handlowców i kadry kierowniczej do działu handlowego – po blisko 60% wskazań. W dalszej kolejności zlecane na zewnątrz są projekty związane z pracą w dziale części - również przede wszystkim handlowców (ponad 40% wskazań), kadry kierowniczej serwisu oraz pracowników administracyjnych (po niespełna 30% wskazań).

Jednym z tematów badania była również struktura zatrudnienia w poszczególnych działach/stanowiskach w oparciu o płeć. Jak wynika z uzyskanych przez nas danych ponad 80% osób zatrudnionych w autoryzowanych stacjach to mężczyźni – panie stanowią mniej niż 20% załogi. Kobiety zdominowały za to część administracyjną badanych podmiotów, zaledwie 13% zatrudnionych w tym obszarze firmy to mężczyźni. Na stanowiskach kierowniczych wskaźnik płci jest zdecydowanie korzystniejszy dla panów (88%), panie zajmują zaledwie 12% stanowisk menadżerskich. Niewiele różni się też od wskaźnika w zarządzie- tutaj panie zajmują 20% a panowie 80% stanowisk.

Ostatnim z tematów były plany zatrudnienia nowych pracowników w 2014 roku. Wyniki prezentujemy na wykresie. Blisko 90% respondentów zamierza w 2014 roku  zatrudnić nowych pracowników, z czego ponad 25% ankietowanych planuje zatrudnić powyżej 10 osób, blisko 20%- 5-10 osób a  45%- do 5 nowych osób. Jedynie niewiele ponad 10% respondentów nie ma planów rekrutacyjnych. ¾ dealerów planuje zatrudnić w 2014 r. osoby na stanowiskach związanych ze sprzedażą. Przede wszystkim poszukiwani będą handlowcy detaliczni (wskazało na nich ponad 60% ankietowanych) i flotowi (ponad 40% wskazań), ponad 30% wskazań uzyskali też sprzedawcy samochodów używanych i sprzedawcy części (ponad 20% wskazań). W blisko 20% respondenci deklarowali, że w 2014 roku planują zatrudnić pracowników na stanowiska kierownicze: będą to przede wszystkim stanowiska menadżerskie w działach handlowych. Zatrudnienie w zarządzie planuje zwiększyć nieco ponad 5% respondentów. Połowa ankietowanych dealerów zamierza do końca 2014 roku zwiększyć zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych.
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane