/  / SKP | Nie tylko przedsiębiorcy

SKP | Nie tylko przedsiębiorcy

null
null

Prezydent podpisał 25 sierpnia ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy rozszerzają listę podmiotów, które mogą prowadzić stacje kontroli pojazdów.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
W znowelizowanej przez Sejm 5 sierpnia 2015 r. ustawie zaproponowano, aby stację kontroli pojazdów (SKP) mogły prowadzić podmioty niebędące przedsiębiorcami, takie jak szkoły lub centra kształcenia przygotowujące specjalistów z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów, jednostki podległe lub nadzorowane przez ministrów: spraw wewnętrznych, obrony narodowej, zdrowia, nauki i szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury. Na liście uprawnionych do przeprowadzania badań technicznych znalazły się ponadto: jednostki Straży Pożarnej oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Dlaczego rozszerzenie listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia Stacji Kontroli Pojazdów było aż tak ważne? Jedną z głównych odpowiedzi na to pytanie jest ta. - Stacje należące do ww. podmiotów w większości nie są nastawione na zysk, a przede wszystkim, w przypadku szkół, mają na celu edukację młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i stanowią kuźnię kadr dla zawodu diagnosty. Problem obecnie narasta ze względu na to, że podmioty prowadzące tego typu działalność otrzymują fundusze unijne, a nie mogą tych pieniędzy należycie spożytkować wobec występującej bariery prawnej. Brak możliwości po 31 grudnia 2015 r. dalszego prowadzenia działalności przez ww. podmioty w zakresie stacji kontroli pojazdów i pozostawienie obecnie obowiązujących regulacji prawnych spowoduje, iż placówki, które korzystały z różnego rodzaju programów dofinansowujących, staną przed koniecznością zwrócenia uzyskanego dofinansowania - możemy przeczytać w uzasadnieniu do ustawy.

Zdaniem autorów ustawy, „zmiana przepisów pod kątem umożliwienia uzyskiwania ww. podmiotom poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów, pozwoli na uniknięcie strat finansowych związanych z kosztami poniesionymi na budowę i wyposażenie stacji kontroli pojazdów oraz stworzy realną podstawę do rozwoju, czy też modernizacji stacji kontroli pojazdów wobec możliwości dalszego kontynuowania działalności w tym zakresie”.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

PJ
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane