/  / Kratka nie jest niezbędna

Kratka nie jest niezbędna

null
null

Marta Szafarowska, partner, doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, spółce doradztwa podatkowego: Nie uważam za właściwe, by wskazywać na istnienie ryzyka podatkowego związanego z odliczeniem VAT od pojazdu, który zgodnie ze wszelkimi przepisami jest samochodem ciężarowym na gruncie prawa o ruchu drogowym i zgodnie z tymi przepisami nie jest wyposażony w "kratkę".

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
1.                  Jeśli chodzi o świadectwa homologacji, zgodnie z nowym przepisem art. 70c Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Uprd), potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych w przypadku pojazdu następuje przez wydanie dla niego świadectwa homologacji typu WE pojazdu (tzw. homologacji europejskiej) lub świadectwa homologacji typu pojazdu. Oba te dokumenty będą więc dokumentami wydanymi na podstawie przepisów Uprd.        

2. Na gruncie obecnego brzmienia art. 86a ustawy o VAT, podatnik jest uprawniony do pełnego odliczenia VAT w odniesieniu do pojazdów, mających ponad 3 miejsca siedzące, pod warunkiem, że (i) samochód jest samochodem innym niż osobowy – o czym decydują dokumenty wydane na podstawie Uprd, (ii) dopuszczalna ładowność wynosi co najmniej 500 kg. Zgodnie art. 86a ust. 4 ustawy o VAT dopuszczalna ładowność winna być określona na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z Uprd. Pojazdy, które w tych dokumentach nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, są uznawane za samochody osobowe. Tym samym to dokumenty wydane w oparciu o Uprd, w tym świadectwo homologacji, determinują możliwość pełnego odliczenia podatku VAT w odniesieniu do opisanych wyżej pojazdów. Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Odnosząc się natomiast do pojęcia „samochody inne niż osobowe”, należy wskazać, że w oparciu o przepisy rozporządzenia Komisji UE NR 678/2011 z 14 lipca 2011 r. w październiku 2012 r. zmienione zostały przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE z 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów [Dz.Urz.UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm., dalej: Dyrektywa]. W ramach dostosowania prawa krajowego do Dyrektywy:

(i)             od 22 czerwca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części [dalej: Rozporządzenie 1];
(ii)        od września 2013 r. zaczął obowiązywać jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia [dalej: Rozporządzenie 2].
 
Rozporządzenie 1 w zakresie warunków klasyfikacji samochodu jako samochodu ciężarowego o masie nieprzekraczającej 3.5 tony (klasyfikacja N-1) odwołuje się bezpośrednio do Dyrektywy, która przewiduje nowe, szersze wymogi wobec takich pojazdów.  
 
Natomiast zgodnie z § 58 ust. 3 Rozporządzenia 2, samochody ciężarowe objęte świadectwem homologacji typu pojazdu wydanym zgodnie z Dyrektywą i zarejestrowane po raz pierwszy po dniu 29 kwietnia 2009 r. mogą nie spełniać warunku, o którym mowa w § 8 ust. 4 pkt 7, tj. warunku by w samochodzie ciężarowym wnętrze przeznaczone do przewozu osób było oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o odpowiedniej wytrzymałości. W oparciu o przedmiotowy przepis, samochody ciężarowe, dla których uzyskana została homologacja typu „zgodnie z Dyrektywą”, mimo iż mają kategorię N1, nie koniecznie są wyposażone w „kratkę”.
 
W oparciu o powyższy przepis, w zakresie samochodów nowych o homologacji N1 dostępne mogą być zarówno samochody wyposażone w trwałą przegrodę, jak i samochody bez takiej przegrody. W obu przypadkach samochody te są samochodami innymi niż osobowe i w obu przypadkach uprawniają one podatników do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości. Jak bowiem wynika z nowych przepisów ustawy o VAT, samochód uprawniający do pełnego odliczenia podatku VAT to samochód inny niż osobowy, co potwierdzają dokumenty wydane na podstawie Uprd. Sama ustawa o VAT nie kreuje tym samym wymogu, by w samochodzie zamontowana była trwała przegroda, a jedynie by był to samochód inny niż osobowy.
 
Natomiast drugą kwestią jest późniejsze przekwalifikowanie takiego samochodu na osobowy (kategoria M1), biorąc pod uwagę, że nie wiadomo do końca, jakiego rodzaju czynności miałyby być wykonane w celu dostosowania takiego pojazdu ciężarowego do homologacji właściwej dla samochodu osobowego. Nie uważam jednak za właściwe by wskazywać na istnienie w tym przypadku ryzyka podatkowego związanego z odliczeniem VAT od pojazdu, który zgodnie ze wszelkimi przepisami jest samochodem ciężarowym na gruncie prawa o ruchu drogowym, i zgodnie z tymi przepisami nie jest wyposażony w "kratkę".

Oprac. PJ

comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane